BIP

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) zwanego dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie z siedzibą w Mianowice 2H, 63-600 Kępno; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może sie Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: , telefonicznie pod numerem tel. 62 78 247 75 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub dla realizacji umowy.
  5. Odmowa podania danych osobowych jest równoznacznaz brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów oraz innych form wsparcia przewidzianych w ww. ustawie.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność, w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania,

- a także prawo sprzeciwu,

- zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – dotyczy pracodawców.

Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – dotyczy osób bezrobotnych. Celem profilowania jest właściwe ze względu na potrzeby ustalenie zakresu form pomocy dla bezrobotnego okrślonych w ustawie. Profilowanie jest obligatoryjne, a osoba, która nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego.

Redakcja strony: Klauzula informacyjna Administratora Danych OsobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 196

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl