• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1824 ze zm.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z jednostkami administracji.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje

Zgłoszenie proszę wysłać:

 • na adres skrzynki do e-Doręczeń: AE:PL-73184-31295-EWFIF-07
 • za pomocą platformy ePUAP: /pupkepno/skrytka (pismo ogólne do urzędu)
 • na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • za pomocą modułu systemu teleinformatycznego oprogramowania Syriusz Std dostępnego na stronie: https://www.praca.gov.pl (w kolejności: Usługi elektroniczne Urzędów Pracy, Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu, Wnioski pozostałe, Pismo do urzędu)
 • wysłać na adres (liczy się data dostarczenia korespondencji) Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, Mianowice 2H, 63-600 Kępno lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu: +48 627 822 834

Transkrypcja w PJM

Informacje dla osób uprawnionych

Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie zlokalizowany jest w miejscowości Mianowice 2H, 63-600 Kępno. Wejście do budynku znajduje się przy północnej ścianie obiektu. Obok niego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. W celu przywołania pracownika urzędu oznaczono i zamontowano odpowiedni domofon (przed schodami od strony wschodniej).

Czym zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie?

Urząd zajmuje się rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzi pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne - EURES, które jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy i polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc.
Może być ona świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.
W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych realizujemy poprzez:

 • staże i bony stażowe,
 • staże i bony stażowe,
 • szkolenia i bony szkoleniowe,
 • trójstronne umowy szkoleniowe,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • finansowanie kosztów egzaminów i licencji,
 • pożyczka szkoleniowa.

Do łagodzenia skutków bezrobocia urząd wykorzystuje różnego rodzaju formy wsparcia, w tym m.in.:

 • prace interwencyjne,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Świadczenia pieniężne przyznawane przez powiatowy urząd pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy w formie zasiłku dla osób bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnego. Dodatkowo, w trakcie podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnego urząd pracy wypłaca stypendium.

Kontakt z urzędem:

Z urzędem można się skontaktować telefoniczne pod numerem +48 627 822 834, fax. 627822854, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Korespondencję do urzędu można również kierować za pośrednictwem:

 • elektronicznej Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – pismo ogólne do urzędu,
 • modułu systemu teleinformatycznego oprogramowania Syriusz Std dostępnego na stronie: www.praca.gov.pl
 • listu na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, Mianowice 2H, 63-600 Kępno.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Pierwsza publikacja
IntraCOM Katowice 2022-02-15 13:30
Aktualizacja publikacji
Włodzimierz Białek 2024-06-26 08:47
Wytworzenie publikacji
Białek Włodzimierz 2022-04-13 10:17
Zatwierdzenie
Białek Włodzimierz 2022-04-13 10:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry