• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane teleadresowe/Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie z siedzibą w Mianowice 2H, 63-600 Kępno; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pan Jarosław Feliński, z którym może sie Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@kepno.praca.gov.pl, telefonicznie pod numerem tel. 602105852, 627822834 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub dla realizacji umowy.
 5. Odmowa podania danych osobowych jest równoznacznaz brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów oraz innych form wsparcia przewidzianych w ww. ustawie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność, w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • a także prawo sprzeciwu,
  • zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – dotyczy pracodawców.

Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – dotyczy osób bezrobotnych. Celem profilowania jest właściwe ze względu na potrzeby ustalenie zakresu form pomocy dla bezrobotnego okrślonych w ustawie. Profilowanie jest obligatoryjne, a osoba, która nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Pierwsza publikacja
Bartosz Józefowicz 2018-05-25 08:33
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2022-04-08 11:47
Wytworzenie publikacji
Białek Włodzimierz 2018-05-25 08:33
Zatwierdzenie
Białek Włodzimierz 2022-02-08 07:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry