• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane teleadresowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Statut i regulamin orgrnizacyjny: https://bippup.powiatkepno.pl/statut_i_regulaminy

Przedmiot działalności i kompetencje:

Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa klientów urzędu w obszarze zatrudnienia, w tym:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu kompetentnych pracowników.

Do głównych zadań urzędu należy świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej poprzez:

 • skuteczną realizację nałożonych zadań;
 • aktywną współpracę z partnerami rynku pracy;
 • wzrost satysfakcji klienta.

PUP w Kępnie realizuje zadania, które szczegółowo określone zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn. zm.) do których należy m.in.:

 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
 • udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywania ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy;
 • współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
 • współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • wydawanie decyzji o:
 1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
 2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów, 
 3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy, 
 4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez:
 1. realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
 2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
 • realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 
 • organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
 • zgłaszanie do ubezpieczenia oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz inne uprawnione osoby; 
 • organizacja i realizowanie programów specjalnych; 
 • udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji; 
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4; 
 • inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

Zasady funkcjonowania:

Zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie określa Statut: https://bippup.powiatkepno.pl/statut_i_regulaminy

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Pierwsza publikacja
Bartosz Józefowicz 2016-03-02 12:48
Aktualizacja publikacji
Włodzimierz Białek 2022-05-10 13:43
Wytworzenie publikacji
Włodzimierz Białek 2022-05-10 13:43
Zatwierdzenie
Włodzimierz Białek 2022-05-10 13:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry